Militairterrein

Klik om de afbeelding te vergroten deel_3_1.jpg Programma deelgeboed KKN3
Klik om de afbeelding te vergroten deel_3_2.jpg Terreininrichting deelgebied KKN3
Klik om de afbeelding te vergroten top_local_heroes.jpg Impressie

Bij Oosterbeek ligt het fraaie landgoed van de voormalige basis KKN en de 7-provincien. Uitgangspunt is herstel van de natuur en de restauratie van de gebouwen die in de tweede wereldoorlog zijn gebouwd. Door de Dienst Landelijk Gebied is hiervoor een programma van eisen opgesteld. Als inzending voor de competitie is eind 2009 een plan ingediend. Tot op heden is hierover nog geen besluit genomen.

Visie

Onze visie is opgesteld door Rob Aben (Landschapsarchitect te Oosterbeek), Jac. Ninaber (ontwikkelaar van o.a. het Kunstfort Vijfhuizen) en Willem Daamen (van Bijsterveldt & Daamen B.V. en werkzaam op het terrein zelf). Ook zijn bij de opstelling het NOC (Nationaal Opleidingen College) en het museum VLB Deelen betrokken. Het plan is gepresenteerd aan de dorpsraad van Schaarsbergen. Het terrein en haar historie biedt volop aanleidingen voor een prachtige recreatie-, woon- en werkomgeving. We zijn dan ook erg terughoudend met veranderingen daarin. De uitdaging is volgens ons hoe we met nieuwe gebruikers van de gebouwen de bijzondere sfeer van de locatie kunnen behouden. We kiezen voor een aanpak waarbij feitelijk elk nieuw programma onderdeel, een bijdrage moet leveren aan het geheel. Met een sterke voorkeur voor lokale bedrijvigheid en een goede mix van natuur, wonen, recreatie, en educatie. We gaan uit van een zogenaamde Bottom-up aanpak die het gebied stap voor stap kan transformeren. Dus geen grootschalige ontwikkelingen maar een gefaseerde aanpak waarbij het telkens zoeken is naar een nieuwe balans. Deze plek is gezien haar ligging nabij een dorp en nabij de Veluwe en haar rijke historie immers kwetsbaar.
Er ontstaat een openbare plek als entree van het prachtige achterland, waar fietsers kunnen recreëren, waar museumbezoekers een wandeling kunnen maken, waar bewoners rust maar ook enige voorzieningen kunnen vinden en waar ook voor de Schaarsbergers iets te doen is. Hoewel het gebied als een geheel wordt beschouwd volgen wij kortheidshalve de deelgebieden als toelichting op onze visie. Kernwoorden voor ons zijn: educatie, openbaar, natuur, musea, wonen.

Deelgebied KKN3

Dit gebied krijgt een sterk openbaar karakter en karakteriseert zich door een landgoederensfeer. De bestaande gebouwen worden gerestaureerd en staan dominant in het groen. Het groen wordt versterkt en de lanen geaccentueerd met beplanting, met name Rododendrons.De 3 rijksmonumenten aan de westzijde van de laan worden na restauratie ingericht voor het NOC. Ook op het buitenterrein kunnen museale objecten worden geplaatst. Voorts worden er starterswoningen voorzien bij de entree conform de mogelijkheden van de leidraad.

Deelgebied KKN4

In het scharniergebied KKN4 wordt een overgang gemaakt van grote gebouwen in het groen naar de natuur. Hier wordt (en dus blijft) onder andere gehuisvest het bedrijf van Bijsterveldt&Daamen B.V. Dit bedrijf wordt gekenmerkt door opleidingen in de groene sector, waarbij een relatie ontstaat met het NOC. Vanuit dit bedrijf wordt ook het gehele park onderhouden en beheerd. Het bosbouw aspect zal hier worden versterkt door het realiseren van een bosbouwmuseum en een daarbij horend arboretum.

Deelgebied KKN2

Dit gebied kenmerkt zich door de natuur die wordt hersteld, het is het voorterrein van de uitgestrekte Veluwe. Enerzijds door de gebouwen conform de leidraad af te breken en hiervoor nieuwe natuur te maken, en anderzijds door het arboretum in dit gebied verder uit te breiden. Ook wordt de (te verplaatsen) kapel in dit gebied opgenomen. De karakteristieke lanen worden versterkt en opgeknapt.