Huidige Situatie

Klik om de afbeelding te vergroten hofstede locatie 2.jpg Locatie
Klik om de afbeelding te vergroten hofstede locatie 3.jpg Locatie detail
Klik om de afbeelding te vergroten terrein 4.jpg Huidige Situatie

De Locatie

Op bijgaand kaartje is de ligging van het terrein in de omgeving te zien. Het kaartje geeft tegelijk een wensbeeld te zien omdat ook een uitwerking van het park hierin is getekend. Dit park is een onderdeel van een scala aan groengebieden in Haarlemmermeer die in aanleg zijn en ook voor een groot deel zijn aangelegd. Zwaanshoek Noord zal de verbinding vormen tussen de natuurgebieden langs de kust en de groengebieden in het westelijk deel van Haarlemmermeer zoals de Groene Weelde en Spaarnwoude.

Voor het park is de grond aangekocht en er is een budget voor de inrichting toegekend zodat waarschijnlijk komend jaar (2014) met de inrichting kan worden begonnen.
Vanaf de Hanepoel wordt het park met een wandelpad ontsloten ter hoogte van de Hofstede Zwaanshoek. Daarom zijn in dit plan ook inrichtingsvoorstellen gedaan voor de entree en de inrichting van het terrein annex aan de Hofstede zodat een samenhangend geheel ontstaat.

Het Terrein

Het oude gebruik van het terrein is opslag van oude auto’s. Het terrein is dan ook voor ca. 2/3 deel licht vervuild, zoals blijkt een verricht bodemonderzoek. Via een BUS-melding bij de provincie wordt een saneringsplan ingediend. Dat houdt in dat het terrein zal worden opgehoogd met één meter schone grond. Ook was op het terrein een schuur aanwezig waarin asbestplaatmateriaal was verwerkt. Daarvoor is een sloopvergunning aangevraagd en is door een gecertificeerd bedrijf daarna de schuur in april van dit jaar gesloopt en zijn alle materialen afgevoerd.

Het terrein is afgedekt met een schone puinlaag die wij zullen hergebruiken als funderingsmateriaal onder de ontsluitingsweg. De afmeting van het terrein is 50 x 160 meter.

Het Voorterrein

We hebben de inrichtingsschets gemaakt vanaf de Hanepoel. Wij zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor de ontsluiting van ons woningbouwplan vanaf de Hanepoel. De gronden zijn in eigendom van het Rijk (de Dienst Landelijk Gebied). Met hen hebben wij een overeenkomst dat wij de kosten voor de inrichting voor een groot deel zullen dragen. Wel mogen wij om-niet gebruik maken van de grond omdat hier ook een recht van overpad op is gevestigd ten dienste van de ontsluiting. De Hofstede wordt dus ontsloten vanaf de Hanepoel. Ook zal hier een voetpad voor de ontsluiting van het park “Zwaanshoek Noord” worden gemaakt. Voorts is ons idee om langs de Hanepoel een boomgaard aan te leggen met allerlei fruitbomen. De heer de Kroon (expert op dit gebied) zal ons hierin adviseren. Met name als het gaat om de aanplant van oude soorten. In het deel daarachter willen we ruimte bieden aan de stadslandbouw omdat hieraan als nieuwe trend veel behoefte bestaat. Het zou ook leuk zijn om een oude slangenmuur te realiseren zoals ook op Huis te Manpad in Heemstede is te zien. Met de Meerlanden is besproken dat wij rekening moeten houden met een opstelplaats voor de groene en grijze bakken voor het ophalen van het restafval. In het plan is hiervoor de plek aangegeven.

Rondom de Hofstede is een brede sloot getekend. Het waterpeil zal gelijk zijn zodat de sloot ook gebruikt kan worden voor kleine rubberbootjes en voor schaatsen in de winter. Daarom zullen wij bruggen maken met een hoogte van 1. 40 m. en geen duikers. Ook zullen wij rekening houden met de inrichting van ecologische oevers en zullen we de inrichting afstemmen op een zo goedkoop mogelijk onderhoud. In de toekomst wordt het recreatieschap Spaarnwoude de beheerorganisatie, reden waarom wij ook met hen overleggen over de beheerskosten.